#2 Fransuz tilida gapirishni o'rganamiz! | Teacheruzb.uz

#2 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

2-dars.

Fransuz etiketikasining so’z va iboralari:

Bonjour – hayrli kun

Bonsoir – hayrli kech

Bonne nuit – hayrli tun

Comment ça va? – Ahvollar qalay?

Bien – yaxshi

Très bien – juda yaxshi

Merci – rahmat

S’il vous plaît – marhamat (so’zma-so’z: agar sizga yoqsa)

S’il te plaît – agar senga yoqsa

Au revoir – Hayr

Salut! – Salom!

O’qish qoidasi:

OI – «UA»C – oldidan A,O,U – «К»
AI – «E»C – oldidan E,I,Y – «S»
Ç – «С»

FE’LLAR:

Avoir – ega bo’lmoq

J’ai – menda bor

Tu as – senda bor

Il a – unda bor(o’g’il bola)

Elle a – unda bor(qiz bola)

Nous avons – bizda bor

Vous avez – sizda bor

Ils / Elles ont – ularda bor

Eng ko’p qo’llanadigan o’tgan zamon:

O’qish qoidasi: é – doim o’qiladi

J’ai сherché – men izladim

Tu as сherché – sen izlading

Il a сherché – u izladi(o’g’il bola)

Elle a сherché – u izladi(qiz bola)

Nous avons сherché – biz izladik

Vous avez сherché – siz izladingiz

Ils / Elles ont сherché – ular izladilar

J’ai visité – men tashrif  buyurdim

Tu as visité – sen tashrif  buyurding

Il a visité – u tashrif buyurdi

Elle a visité – u tashrif buyurdi

Nous avons visité – biz tashrif  buyurdik

Vous avez visité – siz tashrif  buyurdingiz

Ils / Elles ont visité – ular tashrif  buyurdilar

J’ai regardé – men qaradim

Tu as regardé – sen qarading

Il a regardé – u qaradi

Elle a regardé – u qaradi

Nous avons regardé – biz qaradik

Vous avez regardé – siz qaradingiz

Ils / Elles ont regardé – ular qaradilar

J’ai сherché Nous avons parlé
Tu as mangé Vous avez chanté
Il a trouvé Ils / Elles ont aimé

Elle a visité

Inkor:

Je n’ai pas сherché

Tu n’as pas mangé

Il n’a pas trouvé

Elle n’a pas visité

Nous n’avons pas parlé

Vous n’avez pas chanté

Ils / Elles n’ont pas aimé

Regarder – qaramoq

Respecter – hurmat qilmoq, sanamoq

Voyager – sayohat qilmoq

Déjeuner – nonushta qilmoq

Créer – yaratmoq

écrire (écrit) – yozmoq

Regretter – afsuslanmoq

Je n’ai pas déjeuné
Tu n’as pas créé
Il n’a pas écrit
Elle n’a pas regretté
Nous n’avons pas voyagé
Vous n’avez pas écouté
Ils / Elles n’ont pas

Tu as mangé ? – Sen yedingmi?

Déjà – allaqachon

Déjà vu – allaqachon ko’rdi

Oui – ha

Non – yo’q

être joyeux – xursand bo’lmoq

joie – quvonch

avoir peur – qo’rqmoq

NOTO’G’RI FE’LLAR:

Aller – bormoq, yurmoq

Je vais –  men boryapman

Tu vas – sen boryapsan

Il va – u boryapti

Elle va – u boryapti

Aller fe’li kelasi zamonning eng sodda shakli yasash uchun ishlatiladi:

Je vais сhercher – men qidiraman

Tu vas сhercher – sen qidirasan

Il va сhercher – u qidiradi

Elle va сhercher – u qidiradi

Nous allons сhercher – biz qidiramiz

Vous allez сhercher – siz qidirasiz

Ils / Elles vont сhercher – ular qidirishadi

Faire – qilmoq, bajarmoq

Je fais – men qilyapman Nous faisons – biz qilyapmiz
Tu fais – sen qilyapsan Vous faites – siz qilyapsiz
Il/ Elle fait – u qilyapti Ils / Elles font – ular qilishyapti    

Je vais faire – men qilaman Nous allons faire – biz qilamiz
Tu vas faire – sen qilasan Vous allez faire – siz qilasiz
Il / Elle va faire – u qiladi Ils / Elles vont faire – ular qiladilar  

Mouriro’lmoq

Vivreyashamoq

Préparer tayyorlamoq

Jouer o’ynamoq

Je vais regarder

Tu vas mourir

Il / Elle va vivre

Inkor shakli:

Je ne vais pas                        parler

Tu ne vas pas                        regretter

Il / Elle ne va pas                    écrir

Nous n’allons pas                   vivre

Vous n’allez pas                     mourir

Ils / Elles ne vont pas             chercher

?+Zamon
 Je vais Tu vas
Il / Elle va
Nous allons     parler
Vous allez
Ils / Elles vont
Je ne vais pas
Tu ne vas pas  
Il / Elle ne va pas parler
Nous n’allons pas                      
Vous n’allez pas
Ils / Elles ne vont pas
Kelasi
 Je parle
Tu parles
Il parle
Elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils / Elles parlent
Je ne parle pas
Tu ne parles pas
Il ne parle pas
Elle ne parle pas
Nous ne parlons pas
Vous ne parlez pas
Ils / Elles ne parlent pas
Hozirgi
 J’ai
Tu as trouvé
Il / Elle a
Nous avons parlé
Vous avez
Ils / Elles ont
Je n’ai pas
Tu n’as pas trouvé
Il / Elle n’a pas
Nous n’avons pas parlé
Vous n’avez pas
Ils / Elles n’ont pas
O’tgan

About the Author: Sheraliyev Shaxzod

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tilni tanlang »
//graizoah.com/afu.php?zoneid=3403792