#5 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz! | Teacheruzb.uz

#5 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

5-dars

JENSKIY RODDAGI OTLAR:

-tion
-ture
-euse

Situation – vaziyat
Provocation – provokatsiya, ig’vogarlik
Révolution – revolutsiya
Nature – tabiat
Littérature – dabiyot

FE’LLAR:

être – bo’lmoq, bor bo’lmoq
Je suis – men …man, men …dirman Nous sommes – biz …miz
Tu es – sen …san Vous êtes – siz …siz
Il / Elle est – u …dir Ils / Elles sont – ular …dirlar  

O’tgan zamon fe’llarini yashash uchun ishlatiladi:

Aller – bormoq, yurmoq
Je suis allé – men bordim
Je suis allée – men bordim(j.r.)
Venir – kelmoq
Je suis venu – men keldim Je suis venue – men keldim(j.r.)

Bienvenu – xush kelibsiz (m.r.)
Bienvenue – xush kelibsiz (j.r.)
Bienvenus – xush kelibsiz (ko’plik.)
Bienvenues – xush kelibsiz (ko’plik j.r.)

Entrer – kirmoq
Sortir – chiqmoq
Naître – tug’ilmoq
Mourir – o’lmoq
Partir – jo’nab ketmoq
Arriver – kelmoq
Tomber – tushmoq, yiqilmoq

VAQT KATGORIYALARI:

Hier – kecha
Aujourd’hui – bugun
Demain – ertaga
Maintenant – hozir

FE’LLAR:

Boire – ichmoq
Je bois – men ichyapman
Tu bois – sen ichyapsan
Il / Elle boit – u ichyapti
Nous buvons – biz ichyapmiz
Vous buvez – siz ichyapsiz
Ils / Elles boivent – ular ichyaptilar
J’ai bu – men ichdim
Tu as bu – sen ichding
Il / Elle a bu – u ichdi
Nous avons bu – biz ichdik
Vous avez bu – siz ichdingiz
Ils / Elles ont bu – ular ichdilar

Où tu es né? – Sen qayerda tug’ilgansan?
Je suis né en Ouzbekistan – Men O’zbekistonda tug’ilganman
Tu es né à quelle ville? – Qaysi shaharda tug’ilgansan?
Tomber malade – og’rib qolmoq, kasal bo’lmoq
Tomber amoureux – sevib qolmoq
Elle est tombée amoureuse de … – u sevib qoldi
Je suis tombée amoureuse – men sevib qoldim
De qui? – Kimni?
De quelqu’un – Kimnidir
Pardonnez-moi / Excusez-moi – Kechirasiz…
Qu’est-ce que … ? – Nima?
Quoi? – Nima? (so’roq gapning oxirida)
Qu’est-ce que tu manges? – Sen nima yeysan?
Tu manges quoi?
Qu’est-ce que vous avez fait hier soir? – Siz kecha kechqurun nima qildingiz?
Hier soir j’ai répété les verbes – Kecha kechqurun men fe’llarni takrorladim

Bien sûr – albatta
Pour – uchun
Pour un film – bir filim uchun
Circulation – harakatlanish
Voiture – avtomobil
Passer le temps – vaqt o’tkazmoq
Passer le soir – tunni o’tkazmoq
Aussi – ham
Vous allez faire quoi ce soir? – Bugun kechqurun nima qilasiz?
Ce soir je vais à une fête. – Bugun kechqurun men kechaga boraman.
Ce soir je vais regarder le défilé de mode. – Bugun kechqurun men modalar ko’rgazmasiga boraman.
Accompagner – kuzatmoq
Rester – qolmoq
Rester seul – yolg’iz qolmoq
Je suis seul – men yolg’izman
Je suis resté seul – men yolg’iz qoldim
Ce soir je vais rester seul – bu kecha men yolg’iz qolaman

About the Author: Sheraliyev Shaxzod

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tilni tanlang »
//graizoah.com/afu.php?zoneid=3403792